Wiedza i doświadczenie

Wiedza, którą posiadam poparta jest ukończonymi studiami:

 • wyższymi na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
 • podyplomowymi: „Zarządzanie Środowiskiem” na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • podyplomowymi: „Zagospodarowanie odpadów i czystsze technologie” na Wydziale Chemii Politechniki Gdańskiej

Wybrane prace:

 • Przeprowadzenie procesu uruchomienia stacji demontażu pojazdów od przygotowania Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko, poprzez uzyskanie pozwoleń sektorowych do odebrania stacji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
 • Wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji różnego typu (produkcja cegły, hodowla drobiu, bioremediacja odpadów)
 • Raport z Oceny Oddziaływania na Środowisko m.in. dla przedsięwzięć: hodowla krów mlecznych (500 DJP), hodowla drobiu, instalacja do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, stacje demontażu pojazdów, zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, punktów zbierania pojazdów
 • Karty Informacyjne Przedsięwzięć
 • Modelowanie rozprzestrzeniania się hałasu m.in. w związku z rozbudową oczyszczalni ścieków dla Pruszkowa
 • Warunki technicznego zamknięcia gminnego składowiska odpadów i harmonogram prac związanych z rekultywacją
 • Wniosek na rekultywację i zagospodarowanie wyrobiska gliny
 • Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kłecko
 • Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla powiatu śremskiego
 • Operaty wodno prawne na: budowę pomostów, odprowadzanie ścieków przemysłowych
 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do wdrożenia normy ISO 14001 dla zakładu Nutricia w Krotoszynie (we współpracy z ABRe Consulting)
 • Udział w auditach recertyfikujących w NB Polska w Gnieźnie i Namysłowie